MENUZOEKEN

Groepen 3 t/m 8

Differentiatie en het directe instructie model

Op de Willibrord wordt gedifferentieerd les gegeven. Om tegemoet te komen aan alle onderlinge verschillen hanteren wij het directe instructie model. Het directe instructie model zorgt voor een goed gestructureerde vormgeving van de les. Wat van groot belang is voor het aanleren van lees- en rekenvaardigheden. Dit model biedt mogelijkheden om om te gaan met de onderlinge verschillen. Dit gebeurt onder andere in de vorm van gedifferentieerde instructies. Vanaf groep 3 beginnen wij met dit model. Het model is toe te passen bij alle lessen.

Taal en lezen

De vakgebieden waaraan de meeste tijd en aandacht wordt besteed zijn taal, lezen en rekenen. In groep 3 hebben we de methode Veilig leren lezen. In groep 4 tot en met 8 gebruiken wij de nieuwe taalmethode Taal Actief voor taal, woordenschat, begrijpend lezen en spelling. Deze methode biedt taal en lezen geïntegreerd aan. Daarnaast maken we in groep 4 en 5 gebruik van de leesmethode Estafette. Als aanvulling hierop lezen we in groep 6 met een speciale methode voor technisch lezen, Estafette en in de groepen 4 t/m 8 voor begrijpend lezen met Nieuwsbegrip en Grip op lezen. Ook besteden we extra aandacht aan lezen door boeken te lenen uit de bibliotheek. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 bestellen boeken en de bestelling wordt op school gebracht. Tenslotte wordt er extra aandacht besteed aan ons woordenschatonderwijs door middel van woordclusters uit Taal Actief.

Rekenen

In de groepen 3-8 werken we met de methode Wereld in getallen. Deze methode is opgezet op basis van uitgangspunten van het realistisch rekenen. Deze methode biedt veel mogelijkheden tot zelfstandig werken en differentiatie. In de groepen 3-5 werken we op papier. In de groepen 6-8 werken we op de chromebooks. Belangrijk is dat de kinderen altijd uitrekenpapier gebruiken.

Schrijven

In groep 3 beginnen de kinderen met het schrijven van de letters en cijfers. Het einddoel is dat elk kind een eigen handschrift ontwikkelt, dat moet voldoen aan de volgende eisen:
• een duidelijk en leesbaar handschrift;
• een regelmatig handschrift;
• in de bovenbouw een redelijk schrijftempo ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs;
• een goede overzichtelijke bladindeling. Voor het schrijfonderwijs gebruiken we op school de methode Pennenstreken.

Schoolvulpen

In groep 4 geven wij aan ieder kind eenmalig een stabilo. Wij kiezen voor het gebruik van een stabilio, omdat het gebruik van deze pennen een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de schrijfmotoriek. Mocht de vulpen kapot gaan of kwijt raken, dan kunt u voor € 2,50 op school een nieuwe pen bij de balie kopen. 

Zaakvakken

Hieronder vallen aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, verkeer en alle andere wereldoriënterende onderwerpen. In de groepen 1-2 zijn we oriënterend met deze onderwerpen en vakken bezig. Vanaf groep 3 geven wij deze vakken m.b.v. methodes. We gebruiken voor natuuronderwijs de methode Naut, voor aardrijkskunde de methode Meander en voor geschiedenis gebruiken wij de methode Brandaan. Met de methode voor verkeer Veilig Verkeer Nederland leren de kinderen al heel vroeg waar ze op moeten letten op straat. In groep 7 doen alle kinderen theoretisch verkeersexamen en hebben zij ook op de fiets een praktijkexamen. De kinderen in de hogere groepen werken regelmatig aan werkstukken en houden zij spreekbeurten. Ze kunnen hiervoor informatieboeken en het internet gebruiken. Verder wordt er in groep 8 seksuele voorlichting te geven om de kinderen voor te bereiden op het volwassen leven. Ook werken we aan Burgerschap om de kinderen voor te bereiden op hun deelname aan de maatschappij.

Engels

In de groepen 6 t/m 8 werken we met de methode Groove Me. Bij Engels wordt voornamelijk de nadruk gelegd op de mondelinge taalvaardigheid.

Catechese

De Willibrordschool is een katholieke school. Wij gebruiken de methode Hemel en Aarde. De methode is intercultureel en interreligieus, zodat kinderen naast hun eigen opvattingen ook die van anderen leren kennen. Volgens een rooster worden de verhalen uit de Kinderbijbel voorgelezen welke gekoppeld zijn aan de sociale vaardigheidslessen.

Cultuur en creatieve vakken

Binnen het team zijn verschillende leerkrachten opgeleid volgens het project “Stel je voor”, waarbij aandacht is voor de cultuurvakken in samenwerking met theater Maas en Villa Zebra. Binnen de school is het de doelstelling om de sociaal emotionele ontwikkeling te verstevigen door middel van cultuurvakken en creativiteit. De school is bezig met het schrijven van een cultureel meerjarenbeleidsplan geschreven waarin de doelen van de Willibrordschool staan. Naast de samenwerking met Villa Zebra en Theater Maas, is er tevens een samenwerking met het Hofplein theater.

ICT

De school beschikt over een ruim aantal chromebooks. Deze worden in de groepen 3-8 ingezet voor verschillende doeleinde. De groepen 6-8 gebruiken het sowieso voor het rekenonderwijs. De groepen 5-8 gaan aan de slag met Digital Skills om zo vaardig te worden in ict-basisvaardigheden. Ook besteden we aandacht aan de omgang met sociale media.

Mediabegrip

In groep 6,7 en 8 wordt gewerkt met de methode Mediabegrip. Dit is een online lesmethode voor mediawijsheid. De lessen zijn gebaseerd op de actualiteit en gericht op media. Mediabegrip leert de kinderen op een goede manier met internetgebruik om te gaan. De school heeft een eigen website: www.kbs-willibrord.nl Het e-mailadres is: info@kbs-willibrord.nl

Huiswerk

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen huiswerk mee. De bedoeling van dit werk is hen te leren wennen aan het verdelen van de werkzaamheden over een langere periode. Vooral gezien de overgang naar het voortgezet onderwijs is deze gewenning van groot belang. Aan het begin van het schooljaar dienen de kinderen vanaf groep 6 zelf een agenda aan te schaffen, waarin ze hun huiswerk kunnen opschrijven. Als ouders kunt u in de agenda precies zien wat voor huiswerk uw kind voor welke datum heeft. Het huiswerk wordt ruim van tevoren opgegeven. Wij zien het maken van huiswerk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, kinderen en school. Ouders worden tevens geïnformeerd via Parro.

Ontwerp | HFCM onderwijs  |   Realisatie | web2work