MENUZOEKEN

Groepen 1 & 2

Visie

Onze leerkrachten geven de kleuters ruimte en tijd voor spel en beweging. We willen bereiken dat kinderen vertrouwen in zichzelf en anderen krijgen en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen. We streven naar een veilig en fijn gevoel voor ieder kind. Een kind ‘zien’ is voor ons belangrijk. De leerkracht heeft een observerende blik, stelt vragen en stimuleert, waarbij de ontwikkelingslijnen voor ogen gehouden wordt. De leerkracht biedt een uitdagende speelleeromgeving, waarbij thema’s een middel zijn om het jonge kind zich zo breed mogelijk te laten ontwikkelen. De leerkracht maakt een beredeneerde keuze om tot verschillende niveaus van spelaanbod te komen. Hiermee bereikt de leerkracht dat kinderen zelf tot ontdekken komen. Er is verbinding tussen de dagelijkse activiteiten in de kring, in de hoeken, aan de tafels, buiten en in de gymzaal. Dit alles doen de leerkrachten in onderlinge samenwerking. Samen werken zij aan de basis voor de hele basisschoolperiode en voor de toekomst.

Begeleiding van uw kind

De ontwikkeling van de kinderen wordt door de leerkracht aan de hand van een observatiesysteem gevolgd. Uiteraard bespreken de intern begeleider en groepsleerkracht de ontwikkeling van de kinderen regelmatig, ook met de ouder en het kind. In elke kleutergroep streven we naar een dag per week ondersteuning van een stagiaire klassenassistente. Zij ondersteunt de leerkracht door kinderen te helpen bij activiteiten.

Groep 1 en 2

Op de Willibrordschool werken we vanaf het schooljaar 2022-2023 met heterogeen samengestelde kleutergroepen. Dit betekent dat kinderen van groep 1 en 2 samen in de groep zitten. Op deze manier spelen we beter in op de doorgaande lijn in onderwijsbehoeften van de kinderen. In groep 1 ligt de basis in het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden en het leren kennen van de regels en afspraken op school. In groep 2 doen de kinderen spelenderwijs steeds meer vaardigheden op ter voorbereiding op het leren in groep 3. Voordat het kind 4 jaar wordt, bestaat er een mogelijkheid om te komen wennen op school. Wanneer u het welkomstkaartje heeft ontvangen, kunt u zien in welke klas uw kind komt. U wordt dan gebeld om een afspraak te maken voor de wenmomenten. In totaal mag een kind 1x een ochtend, 1x een ochtend en overblijf en tenslotte een hele dag komen wennen. Na zes weken in groep 1 wordt u uitgenodigd voor een gesprek om de eerste ervaringen uit te wisselen.”

Oudergesprekken

In groep 1 worden alle ouders en kinderen driemaal uitgenodigd voor een voortgangsgesprek (waarvan één kennismakingsgesprek en twee rapportgesprekken). Een rapportgesprek in juli is facultatief. U kunt zelf aangeven of u een gesprek nodig vindt en de leerkracht kan dit ook aangeven. Natuurlijk kunt u ook altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht om over de ontwikkeling van uw kind te praten.

Structuur en regelmaat

Het dagprogramma verloopt volgens een vaste structuur. De kinderen zien deze planning op de dagritmekaarten die in de klas hangen. De dag begint met de inloop. Tijdens deze inloop kunnen de kinderen (met ouder) in de kring een boekje lezen of een werkje uit de kast doen aan een tafel. Daarna volgt de kring. De kring bestaat uit een dagopening en een gevarieerd taalprogramma zoals een grote groepsactiviteit, voorlezen, kringgesprekken, liedjes, versjes, taal-denkoefeningen, rekenen en muziek. Na de kring wordt er een bewegingsactiviteit aangeboden. Dit kan het buitenspelen zijn, maar ook een gymles. Na het drinken volgt een vast en belangrijk onderdeel van het dagprogramma, namelijk de werkles. Tijdens de werkles zijn er verschillende activiteiten. De kinderen werken veel in de hoeken: huis- lees-, computer-, bouwhoek, enz. De rol van de leerkracht is de ontwikkeling te volgen en in te spelen op het spel van het kind middels vraagstelling, meespelen en een rijk aanbod verzorgen. Daarnaast wordt er geknutseld en met creatieve materialen gewerkt. Heel belangrijk is ook het werken met ontwikkelingsmateriaal. Dit stimuleert de kinderen in de zintuiglijke, auditieve en motorische ontwikkeling. Ook biedt het materiaal stimulering van reken- en taalactiviteiten. Aan het eind van de ochtend eten en drinken de kinderen weer samen. De middag heeft vervolgens ook deze vaste structuur en bestaat uit een bewegingsactiviteit, een speelwerkles en een kring.

Ontwerp | HFCM onderwijs  |   Realisatie | web2work