MENUZOEKEN

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en het team en komt circa zes keer per jaar bijeen. De MR behartigt de belangen van school, leerlingen en leerkrachten en heeft invloed op het schoolbeleid. Daartoe voert de MR overleg met de directie en het schoolbestuur.

Instemmingsrecht heeft de MR onder andere bij:
•vaststelling of wijziging van het schoolplan en schooltijden
•vaststelling of wijziging van het schoolreglement
•vaststelling hoogte ouderbijdrage en begroting en verantwoording

Adviesrecht heeft de MR onder andere bij:
•verandering van de grondslag van de school
•beleid inzake aanstelling en ontslag van de schoolleiding enz.

De MR bestaat uit drie gekozen oudervertegenwoordigers en drie vertegenwoordigers van het personeel.

De MR zal u via Parro informeren over hun activiteiten. U kunt via de MR ook een onderwerp op de agenda laten zetten. Het algemeen schoolbelang is hierbij het uitgangspunt.

Het jaarverslag, het jaarplan en de notulen van de MR kunt u inzien bij de directie.

Voor eventuele vragen kunt u terecht op het algemene e-mailadres van de school.

Ontwerp | HFCM onderwijs  |   Realisatie | web2work